Zásady ochrany osobných údajov

Informačné memorandum

ochrany osobných údajov klientov Euro steps s.r.o.

Obecné zásady

Spoločnosť Euro steps, s.r.o., ako prevádzkovateľ web stránok www.AutoSluzbyJZ.sk, pôsobiaca i ako správca údajov, kladie veľký dôraz na súkromie návštevníkov stránky www.AutoSluzbyJZ.sk. V rámci menovanej spoločnosti dbáme o nám poskytnuté údaje a zaisťujeme ich bezpečie. Údaje sú špeciálne chránené a zabezpečené pred neoprávneným prístupom. Zásady ochrany osobných údajov na našich webových stránkach sú verejne dostupné.

Naše webové stránky sú prístupné verejnosti. Jednou z hlavných funkcií web stránky www.AutoSluzbyJZ.sk je poskytovať informácie o ponúkaných službách.

Ako sú interné údaje generované a spracovávané

Údaje a informácie (ako sú IP adresy) obsiahnuté v systémových protokoloch generovaných internetovými pripojovacími protokolmi a spracovávané našou web stránkou sú použité pre technickú správu našich serverov. IP adresy sa tiež využívajú pre tvorbu obecných demografických štatistických profilov; napr. profilov regiónov, z ktorých boli pripojenia zahájené. Web stránka www.AutoSluzbyJZ.sk používajú cookies pre prispôsobenie nášho obsahu a služieb jednotlivým požiadavkám a potrebám užívateľov. Web stránka www.AutoSluzbyJZ.sk spracováva údaje prostredníctvom cookies a je potrebné, aby návštevník webovej stránky vyjadril s takým spracovaním ešte pred uložením cookies v jeho počítači svoj súhlas. Neudelenie súhlasu nezabráni užívateľovi využívať naše služby, ale môže v niektorých prípadoch zapríčiniť určité obmedzenia. Cookies tiež používame pre zber a zostavovanie štatistických údajov o použití našich webových stránok užívateľmi.

Pre viac informácií o ukladaní súborov cookies spoločnosťou Google.

Aké údaje sú potrebné pre registráciu na našich webových stránkach?

V registračnom formulári vyžadujeme nasledujúce informácie: názov spoločnosti, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefón, emailovú adresu a počet vozidiel vo vozovom parku spoločnosti.

Aké užívateľské údaje sú poskytované verejnosti?

Získané užívateľské údaje neposkytujeme verejnosti.

Osobné údaje

Správcom osobných údajov pridaných užívateľom alebo špecialistom je spoločnosť Euro steps, s.r.o., so sídlom Harmincova 1/B, 84101 Bratislava, IČO: 35895071. Správca údajov spracováva osobné údaje spôsobom, ktorý je za všetkých okolností a vo všetkých ohľadoch zhodný s platnými právnymi predpismi a so zásadami ochrany súkromných údajov, najmä s riadnou ochranou osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané správcom údajov výhradne v rozsahu potrebnou k účelu definovania, riadneho zaistenia, zmeny, zrušenia alebo ukončenia služby poskytovanej elektronickými prostriedkami. Osobné údaje poskytnuté užívateľom sú spracované pre účely súvisiace s používaním a poskytovaním služieb ponúkaných na našich webových stránkach. So súhlasom užívateľa môže správca údajov spracovávať jeho osobné údaje pre štatistické a marketingové účely.

Aký obsah poskytnutý užívateľom je verejne viditeľný?

Neposkytujeme žiadny užívateľský obsah.

Uchovávanie údajov a ich ochrana

Osobné údaje užívateľov sú uložené v databáze zaistenej technickými a organizačnými prostriedkami k ich ochrane v súlade zo zákonmi na ochranu osobných údajov a platnými predpismi.

Ako môžu byť osobné údaje revidované, overené, upravené alebo odstránené, a aké sú obmedzenia na ne sa vzťahujúce?

Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

V rozsahu povolenom alebo vyžadovanom zákonom môže byť časť osobných údajov užívateľa nami poskytnutá tretím stranám. A to pre účely, ako je napríklad ochrana zákonom chránených záujmov takejto strany (napr. autorských práv, dobrého mena alebo iné), s výhradou, že zverejnenie môže prebehnúť iba na základe písomnej žiadosti, pričom žiadajúca strana preukazuje, že boli porušené jej právom chránené záujmy, a poskytuje dôkaz, ktorý zabezpečí dôveryhodnosť tvrdeniam tejto strany. Ďalej môžu byť osobné údaje sprístupnené tretej strane na základe dohody s Euro steps, s.r.o., na žiadosť alebo so súhlasom užívateľa, alebo na požiadanie príslušného orgánu (napr. súd, prokurátor, polícia). Elektronická korešpondencia EuroSteps s.r.o. je archivovaná a v niektorých prípadoch môže byť poskytnutá a použitá nami, alebo kompetentnou osobou / orgánom pre účely súvisiace s vyšetrovaním alebo súdnym sporom alebo pre iné zákonné účely.

Odkazy na iné webové stránky

Nenesieme zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov aplikovaných vlastníkmi alebo správcami webových stránok, na ktoré presmerovávajú odkazy umiestnené na web stránkach www.AutoSluzbyJZ.sk. Dôrazne odporúčame zoznámenie sa so zásadami ochrany osobných údajov aplikovanými na externých webových stránkach zhromažďujúcich osobné údaje.

Poznámky a informácie zasielané užívateľom a špecialistom

Vyhradzujeme si právo šíriť medzi užívateľov oznámenie o dôležitých zmenách, týkajúcich sa našich webových stránok. Môžeme tiež šířiť marketingovú a ďalšiu obchodnú korešpondenciu, s ktorou užívateľ súhlasil. Marketingové a ďalšie obchodné informácie môžu byť tiež pripojené ku korešpondencii medzi užívateľmi, odoslanej prostredníctvom systému správcu údajov.